30-ars-erfaring

Snerydning

Snerydning

Snerydning

Når der falder sne, er det dit ansvar som grundejer at sørge for snerydning og glatførebekæmpelse. Det kan hurtigt blive dyrt, hvis nogen kommer til skade, fordi du har forsømt dine forpligtelser. Denne artikel sørger for, at du får fuldstændig styr på reglerne for snerydning.

Hvornår skal du rydde sne?

Som privat grundejer er det dit ansvar at stå for snerydningen ved din grund. Dette gælder også, hvis du som virksomhed ejer en grund. Snerydningen skal sikre, at postbud, skraldemand og andre besøgende kan komme til og fra din bolig uden fare for at falde eller på anden måde komme til skade grundet sneen.

Som grundejer skal du sørge for at rydde sne samt salte eller gruse ved:

 • Fortov

 • Indkørsel

 • Havegang

 • På trapper foran huset

 • Andre fælles færdselsarealer

Grundejerens forpligtelse til at rydde sne samt salte og gruse fortov gælder maksimalt 10 meter ud fra ejendommens skel og kun for fortov eller sti, der ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen. Det betyder eksempelvis, at hvis du ejer en hjørneejendom, er du ansvarlig for fortovet eller stien på begge sider af hjørnet. Du vil derimod ikke være ansvarlig for eventuelt fortov eller sti, der ligger bag ejendommen, fordi du ikke har direkte adgang dertil (med mindre du eksempelvis har en låge, der giver adgang).

Det er også din opgave at fjerne snevolde, der kommer, når kommunen rydder kørebaner og cykelstier for sne, hvis snevoldene spærrer indkørslen eller forhindrer opkørsel på cykelstien. Du skal også sørge for, at afløbsbrøndenes riste er ryddet for sne

Snerydningen skal finde sted så hurtigt som muligt, efter at der er faldet sne. Du skal sørge for, at der er ryddet sne og saltet eller gruset mellem kl. 07-22 i hverdagene og mellem kl. 08-22 om søndagen. Hvis du er væk fra din bolig, fordi du eksempelvis er på arbejde, behøver du ikke at køre hjem fra arbejde for at rydde ske. Du skal blot sørge for at gøre det som det første, når du kommer hjem.

Reglerne for snerydning på privat vej

Bor du på en privat vej, skal du være opmærksom på reglerne for snerydning på kørebanen. Hverken private fællesveje eller private veje får ryddet sne af kommunen. Det er derfor dig selv eller din grundejerforening, der har ansvaret for snerydningen og glatførebekæmpelsen af kørebanen. Hvis du selv skal klare snerydningen, skal du rydde til midten af kørebanen, og din genbo skal rydde den anden halvdel af kørebanen. Hvis du derimod bor på en offentlig vej, er det kommunen, der står for snerydningen og glatførebekæmpelsen af kørebanen.

Hvad hvis du er lejer?

Hvis du bor til leje, er det som udgangspunkt din udlejer – altså grundejeren – der har vedligeholdelsespligten for ejendommen og dermed også ansvaret for snerydningen. Dog skal du være opmærksom på, at der i lejekontrakten kan være indført, at du som lejer overtager denne vedligeholdelsespligt. Hvis dette er tilfældet, er det dig som lejer, der har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse på grunden.

Regler for befærdede steder

I nogle situationer findes der særlige regler for snerydning. Det vil sige, at grundejerne i disse tilfælde skal leve op til mere end blot de almindelige forpligtelser. Disse tilfælde er følgende:

 • Hvis din grund ligger ved en restaurant, biograf eller lignende, og det betyder, at der færdes mange mennesker efter kl. 22, skal du sørge for snerydning udover det fastlagte tidsrum fra kl. 07-22

 • Børnehaver og institutioner, der åbner før kl. 07, skal sørge for, at der er ryddet sne, når de åbner

 • Som virksomhed skal du sørge for, at der er ryddet sne i de perioder, hvor dine ansatte færdes i området. Dette er uanset, hvornår de møder på arbejdet

Hvor skal du anbringe sneen?

Når du fjerner sne på din grund, er der en række regler, du skal være opmærksom på i forhold til, hvor du må anbringe det ryddede sne:

 • Hvis der er en cykelsti ved vejen, skal du lægge sneen i bunker langs kantstenen mellem fortov og cykelsti. Det er dog kun, hvis der efterfølgende er minimum 2 meter af cykelstien fri i bredden. Er det ikke muligt, skal du anbringe sneen på kørebanen langs kantstenen mellem kørebane og cykelsti

 • Du må ikke lægge sneen ud for busstoppesteder, fodgængerovergange eller på gadehjørner

 • Du må ikke lægge sneen oven på forsynings- og afløbsledninger

 • Du må ikke lægge sneen op ad træer, brandhaner, fordelerskabe eller installationer til trafikregulering

Hvad sker der, hvis du glemmer at rydde sne?

Hvis du ikke husker at fjerne sne ved din bolig, kan du risikere, at du ikke får tømt dit affaldsstativ eller ikke får leveret post. Hvis du gentagne gange forsømmer reglerne, kan du risikere at:

 • Kommunen fjerner sne og salter for dig på din egen regning

 • Politiet giver dig en bøde for manglende vintervedligeholdelse

Reglerne for istapper og sne på taget

Hvis der er kommet istapper og store snedynger på dit tag, skal du hurtigst muligt sørge for at få det fjernet. Derudover har du pligt til at advare forbipasserende om faren for nedfald samt lave forsvarlige afspærringer for at undgå ulykker.

Hvis der sker en ulykke

Hvis du har forsømt dine forpligtelser i forhold til snerydning og glatførebekæmpelse, og en person kommer ud for en ulykke ved din bolig, kan du risikere at skulle betale erstatning til vedkommende. Dette kan eksempelvis være en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte. Den tilskadekomne skal kunne bevise, ved eksempelvis et vidne, at du ikke har levet op til dine forpligtelser som grundejer.

Hvis du står i den situation, at du skal betale erstatning, fordi der er sket en ulykke, kan du melde skaden til ansvarsforsikringen, der er knyttet til din husforsikring, der i de fleste tilfælde vil dække erstatningen. Har du ikke en ansvarsforsikring, skal du selv betale erstatningen.

God kommunikation
Venlighed
Flexibilitet
Stabil